projekt RPO pt. „Hrubieszów, Sosnowica, Sławatycze, Kobylany – zagospodarowanie zabytkowego otoczenia cerkwi prawosławnych na projektowanym szlaku kulturowym „Śladami wschodniosłowiańskiej tradycji”
 Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska informuje, że w oparciu o umowę o dofinansowanie nr RPLU.07.01.00-06-0023/16-00 z dnia 25 kwietnia 2017 r. przystąpiła do realizacji projektu pn.:

„Hrubieszów, Sosnowica, Sławatycze, Kobylany – zagospodarowanie zabytkowego otoczenia cerkwi prawosławnych na projektowanym szlaku kulturowym „Śladami wschodniosłowiańskiej tradycji”,

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne, Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

 

Projekt zakłada rewaloryzację i uzupełnienie istniejącej szaty roślinnej, a także zagospodarowanie alejkami i elementami małej architektury obszarów zieleni w granicach zabytkowych założeń cerkwi prawosławnych w Hrubieszowie, Sosnowicy, Sławatyczach i Kobylanach. W Kobylanach, Sławatyczach i Sosnowicy w zakres działania wchodzi ponadto remont zabytkowego ogrodzenia kompleksów wpisanych łącznie z całymi zespołami do rejestru zabytków województwa lubelskiego. Cerkwie zlokalizowane są w ścisłych centrach poszczególnych miejscowości. Stanowią lokalne atrakcje turystyczne spięte w projektowany ogólnopolski szlak turystyczny "Śladami wschodniosłowiańskiej tradycji". Projekt jest kompleksową odpowiedzią na zidentyfikowane przez interesariuszy potrzeby i problemy wynikające z braku ich zaspokojenia. Działania inwestycyjne wpłyną na ochronę wartości dziedzictwa kulturowego i naturalnego objętego projektem. Zakończone prace w powiązaniu z inwestycjami dokonanymi dotychczas na zabytkach umożliwią włączenie obszarów do produktu turystycznego, jakim jest kulturowy szlak turystyczny "Śladami wschodniosłowiańskiej tradycji". Przystanki szlaku będą odpowiednio promowane w ramach produktu o zasięgu ogólnopolskim. Ujęcie obiektów w planie marketingu szlaku zapewni dostateczny poziom promocji walorów miejscowości województwa lubelskiego objętych oddziaływaniem inwestycji. Usunie to problem niedostatecznej informacji na temat turystycznych atrakcji lokalnych. Wpływ inwestycji na wzrost ruchu turystycznego, a co za tym idzie pobudzenie rozwoju gospodarczego w rejonie przedsięwzięcia zmniejszy negatywne skutki dotychczasowego zapóźnienia obszarów. Poprzez stwarzanie możliwości rozwoju rynku pracy, a także lepsze zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych i kulturalnych inwestycja przyczyni się do wzrostu poziomu życia lokalnej społeczności. Efektem inwestycji będzie budowa silnego kapitału społecznego.

 

Projekt realizowany w partnerstwie Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej – Partner Wiodący oraz gospodarzy obiektów Partnerów Projektu: Parafia Prawosławna pw. Narodzenia NMP we Włodawie, Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia NMP w Hrubieszowie, Parafia Prawosławna pw. Opieki Matki Bożej w Sławatyczach, Parafia Prawosławna pw. Opieki Matki Bożej w Kobylanach.