Projekt RPO pt. „Wschodnie dziedzictwo kulturowe Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego: restauracja zabytkowych cerkwi prawosławnych we Włodawie i Sosnowicy”

Parafia Prawosławna pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny we Włodawie realizuje projekt „Wschodnie dziedzictwo kulturowe Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego: restauracja zabytkowych cerkwi prawosławnych we Włodawie i Sosnowicy”, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne. Wartość projektu to 3,99 mln zł, w tym 3,39 mln zł to dofinansowanie UE.


Projekt dotyczy remontu zabytkowych cerkwi w Sosnowicy i Włodawie. Głównym celem projektu jest zachowanie, ochrona i udostępnienie przetrwałego dziedzictwa kultury wschodniosłowiańskiej w regionie. Celem szczegółowym jest uzupełnienie oferty turystyki kulturowej Polesia o znaczące atrakcje udostępnione dla zwiedzających. Działania inwestycyjne wpłyną na ochronę wartości dziedzictwa kulturowego i naturalnego objętego projektem. Wraz z zakończeniem prac cerkwie zostaną spięte w projektowany ogólnopolski szlak turystyczny "Śladami wschodniosłowiańskiej tradycji", a na ich temat przygotowane zostaną filmy o charakterze przewodników po obiektach do obejrzenia na urządzeniach przenośnych po zeskanowaniu kodu QR umieszczonego na tablicy informacyjnej przy każdym z zabytków. Ujęcie zabytkowych cerkwi w Sosnowicy i Włodawie w planie marketingu szlaku zapewni znaczący poziom promocji miejscowości objętych oddziaływaniem inwestycji.