projekt RPO Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020
Projekty realizowane w ramach działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne, Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.