Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska informuje, że w oparciu o umowę o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-1035/16-00 z dnia 5 maja 2017 r. przystąpiła do realizacji projektu pn.:

 „Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe – konserwacja, renowacja i digitalizacja drewnianych cerkwi i ich wyposażenia w Małopolsce, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Podlasiu”,

nr POIS.08.01.00-00-1035/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.


Projekt dotyczy rewaloryzacji przetrwałego dziedzictwa kultury wschodniosłowiańskiej w postaci drewnianych zabytków nieruchomych i ruchomych w południowej i wschodniej części Polski. Inwestycja obejmuje obiekty z terenu Małopolski, Podkarpacia, Lubelszczyzny i Podlasia, w tym:


1. Cerkiew Opieki Matki Bożej w Wołowcu
2. Cerkiew Św. Bazylego Wielkiego w Koniecznej    
3. Cerkiew Spotkania Pańskiego w Morochowie      
4. Cerkiew Narodzenia N.M.P. w Rozdzielu  
5. Cerkiew św. Archanioła Michała w Turzańsku      
6. Cerkiew Św. Apostoła Łukasza w Kunkowej         
7. Cerkiew Św. Archanioła Michała w Wysowej Zdroju        
8. Cerkiew Zaśnięcia NMP w Hrubieszowie  
9. Cerkiew prawosławna pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Horostycie     
10. Kaplica cmentarna w Holi   
11. Cerkiew pw. Zaśnięcia NMP w Jabłecznej
12. Zabytkowy budynek przyklasztorny w Jabłecznej 
13. Cerkiew Opieki Matki Bożej w Kobylanach
14. Cerkiew Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Dobratyczach        
15. Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w Terespolu        
16. Cerkiew Podwyższenia Św. Krzyża w Narwi        
17. Cerkiew Wszystkich Świętych w Suwałkach         
18. Cerkiew pw. św. św. Cyryla i Metodego w Białowieży
19. Kapliczka w Białowieży

Obiekty dziedzictwa kulturowego poddane działaniom z zakresu rewaloryzacji i konserwacji zostaną połączone szlakiem turystyki kulturowej „Śladami wschodniosłowiańskiej tradycji”.

Wartość wchodzącej w zakres Projektu tkanki zabytkowej została podkreślona wpisami do stosownych rejestrów zabytków, a w przypadku cerkwi św. Michała Archanioła w Turzańsku objęciem ochroną jako zabytek znajdujący się na Liście Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO (Drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat – seryjny wpis transgraniczny polsko-ukraiński z 2013 roku).

Wartość projektu: 26 686 708,19 zł
Dofinansowanie z EFRR: 22 683 701,49 zł


Celem ogólnym Projektu jest odbudowa tradycji prawosławnej wzdłuż wschodniej granicy Unii Europejskiej z jednoczesnym wsparciem rozwoju turystyki kulturowo-religijnej. Projekt nakierowany jest na rewaloryzację i upowszechnienie zdegradowanego dziedzictwa kultury wschodniosłowiańskiej wraz z jego otoczeniem oraz wykreowanie narodowego produktu turystyki kulturowej: szlaku „Śladami wschodniosłowiańskiej tradycji”. Cel ogólny rozwijają cele szczegółowe, w tym:

  • renowacja cerkwi drewnianych wschodnich Diecezji PAKP – województwa: małopolskie, podkarpackie, lubelskie i podlaskie;
  • konserwacja bezcennych elementów wyposażenia cerkwi– zabytki drewniane;
  • zabezpieczenie i digitalizacja obiektów zabytkowych, w tym opracowanie materiału filmowego o charakterze przewodnika do wykorzystania w terenie za pośrednictwem urządzeń mobilnych.


INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU MECHANIZMU UMOŻLIWIAJĄCEGO SYGNALIZOWANIE O POTENCJALNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH LUB NADUŻYCIACH FINANSOWYCH

Przywiązując wagę do zapewnienia realizacji projektu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska udostępnia opracowane przez Instytucję Zarządzającą POIiŚ narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/


RODO - klauzula informacyjna