Tomaszów Lubelski RPO

                                    Lublin, dn. 7.09.2022r.

Zapytanie o cenę
Zamawiający:

Parafia Prawosławna pw. św. Mikołaja Cudotwórcy w Tomaszowie Lubelskim,
ul. Kopernika 18, 22-600 Tomaszów Lubelski, NIP 9222449610

W związku z realizacją przez Parafię Prawosławną pw. św. Mikołaja Cudotwórcy w Tomaszowie Lubelskim projektu pt. „Zabytkowa cerkiew prawosławna w Tomaszowie Lubelskim - dokończenie remontu konserwatorskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:

Przygotowanie multimedialnego materiału informacyjnego -
filmu przewodnickiego / przewodnika interaktywnego do pobrania na
urządzenia mobilne za pośrednictwem kodu QR, który można będzie zeskanować z tablicy pamiątkowej, wraz ze stroną internetową dostosowaną do obsługi użytkowników z niepełnosprawnościami (WCAG) na temat objętego projektem zabytkowego obiektu zlokalizowanego na szlaku turystyki kulturowej „Śladami wschodniosłowiańskiej tradycji”

Opis przedmiotu zmówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:
1. filmu przewodnickiego (multimedialnego materiału informacyjnego) z odnoszącym się do niego kodem QR (wygenerowanie kodu);
2. tablicy informacyjnej z kodem QR;
3. strony internetowej (WCAG).

A. Specyfikacja dotycząca punktu 1, tj. filmu:
-    Ilość = 1 szt.
Długość filmu: min. 4 minuty;
Tematyka i miejsce realizacji zdjęć: temat filmu to zabytkowa cerkiew pw. św. Mikołaja Cudotwórcy w Tomaszowie Lubelskim (historia, walory, efekty remontu) z wykorzystaniem ujęć filmowych (świątyni z wewnątrz), w tym z drona, zdjęć archiwalnych, zdjęć aktualnych;
Lektor: audiodeskrypcja na temat obiektu stanowiącego temat filmu - informacja przewodnicka, a także na temat szlaku i prawosławia „w pigułce"
- Plansze obowiązkowe: film na zakończenie prezentuje animację planszy/plansz zawierających informacje na temat:

tytułu projektu: „Zabytkowa cerkiew prawosławna w Tomaszowie Lubelskim – dokończenie remontu konserwatorskiego”
nazwy beneficjenta: Parafia Prawosławna pw. św. Mikołaja Cudotwórcy w Tomaszowie Lubelskim;
Źródeł finansowania projektu: „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne." wraz z logotypami odpowiadającymi Programowi (znaki FE i UE, flaga Polski oraz logo promocyjne województwa).
adres portalu www.mapadotacji.gov.pl.
- Pozostałe wymagania dot. filmu: zakres prac obejmuje m.in. przygotowanie koncepcji; scenariusza; realizację materiału video, animacji; postprodukcję, udźwiękowienie; zamieszczenie gotowego filmu na ogólnodostępnym portalu internetowym umożliwiającym odtwarzanie strumieniowe; wygenerowanie kodu QR do tak zamieszczonego filmu;
-Wykonawca przygotowuje film po uprzednim zatwierdzeniu scenariusza przez Zamawiającego, a następnie zamieszcza go na ogólnodostępnym portalu internetowym, umożliwiającym odtwarzanie strumieniowe. Następnie generuje kod QR, za pośrednictwem którego następuje przekierowanie do filmu zamieszczonego na ogólnodostępnym portalu internetowym.

B. Specyfikacja dotycząca tablicy informacyjnej:
-Wymagania techniczne: wykonanie z aluminiowej płyty kompozytowej typu dibond z wydrukiem pełnokolorowym na folii z laminatem stałym o wymiarach 22 cm x 120 cm, z kompletem 2 szt. obejm do montażu na rurze drogowej dla każdej z tablic (tj. łącznie 1 szt. tablic + 2 szt. obejm); Tablica z kodem QR musi zostać przygotowana na wzór tablic promujących szlak „Śladami wschodniosłowiańskiej tradycji” (obraz poglądowy poniżej).


-Wymagania graficzne wykonania tablicy informacyjnej: przygotowanie projektu na wzór zamieszczonego poniżej (patrz Rysunek poglądowy powyżej), do wydruku na folii o wymiarach na gotowo 22 cm x 120 cm w kolorystyce: jasne litery na tle brązu w kolorze CMYK (C-0, M-75, Y-100, K-75) - plik logotypu szlaku zostanie udostępniony przez Zamawiającego; kod QR do wygenerowania w ramach zamówienia przez Wykonawcę.

C. Specyfikacja dotycząca strony internetowej:
Przygotowanie strony internetowej zabytku (1szt.) o parametrach zgodnych z ogólnodostępnymi przeglądarkami internetowymi i dostosowanej do wyświetlania na urządzeniach mobilnych  w jednej wersji językowej,  Serwis internetowy powinien zostać zrealizowany zgodnie ze standardem WCAG  dla zagwarantowania dostępności dla osób z niepełnosprawnością. Zawartość podstrony dla obiektu: historia, aktualności, ciekawostki, film przewodnicki, zdjęcia. Strona powinna być przygotowana w sposób umożliwiający łatwe dodawanie kolejnych obiektów na tworzonym szlaku. Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu dokumentację procesu wraz z prawami autorskimi do modyfikowania i rozbudowywania strony w przyszłości. Strona powinna być rozbudowana, oparta na bazie dowolnego systemu CMS, możliwa do samodzielnej łatwej (intuicyjna nawigacja po backendzie) aktualizacji przez pracowników Zamawiającego po zakończeniu realizacji projektu. Strona powstanie pod domeną wskazaną przez Zamawiającego. Strona www  powinna zostać oparta o WordPress-a, z możliwością wykorzystania dotychczasowej strony tomaszow.cerkiew.pl
1.Wykonana zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w zakresie równości szans i niedyskryminacji WCAG
-powinna posiadać belkę z funkcjami dla osób z ograniczeniami,
-powinna posiadać funkcję włączenia szablonu o wysokim kontraście,
-powinna dawać możliwość nawigowania po stronie za pomocą klawiatury,
-na stronie powinna być umieszczona deklaracja zgodności zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej.
2.Dostęp do strony ma się odbywać na poziomach:
a) Poziom publiczny
dostęp dla wszystkich zainteresowanych do strony głównej oraz podstron.
b) Poziom administracyjny
zastrzeżony dostęp dla administratorów i redaktorów strony
 3.Strona musi posiadać zabezpieczenia przed nieautoryzowanymi próbami  zmiany treści w
szczególności system musi mieć wbudowane zabezpieczenia w tym:
-Zabezpieczenia przed atakami typu Brute Force, (np. blokada konta po 3 próbach wpisania błędnego hasła).
 -Funkcja “Share” w dziale blog i aktualności umożliwiający udostępnianie treści     innym osobom i w mediach społecznościowych. Oto funkcje jakie powinny być     dostępne:
-Udostępnij na Facebooku,
- Wykonawca podepnie pod stronę internetową system statystyk odwiedzin Google
 -Strona nie powinna posiadać żadnych limitów co do ilości wstawianych danych, artykułów, zakładek, podstron, wpisów, galerii.

4.Strona internetowa i system zarządzania treścią powinien zostać zabezpieczony przed włamaniami, działalnością wirusów i botów oraz przed dostępem dla osób nieupoważnionych.
5.Możliwość tworzenia wstępów do aktualności, w postaci tekstu i/lub zdjęcia.
6.Możliwość publikacji załączników w postaci plików .doc, .xls,  .odt, plików tekstowych, plików .pdf, .jpg, .
7.Wykonawca zapewni wsparcie techniczno-informatyczne przez okres 12 miesięcy przy rozwoju i wprowadzaniu zmian na stronie.
8.Budowa modułowa–możliwość dodawania nowych funkcjonalności (modułów) bez całościowej przebudowy portalu.

9.Strona musi zawierać:

tytułu projektu: „Zabytkowa cerkiew prawosławna w Tomaszowie Lubelskim – dokończenie remontu konserwatorskiego”
nazwy beneficjenta: Parafia Prawosławna pw. św. Mikołaja Cudotwórcy w Tomaszowie Lubelskim;
Źródeł finansowania projektu: „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne." wraz z logotypami odpowiadającymi Programowi (znaki FE i UE, flaga Polski oraz logo promocyjne województwa).
adres portalu www.mapadotacji.gov.pl.
cel projektu, tj. Pobudzenie rozwoju regionu poprzez wykorzystanie i uwypuklenie walorów lokalnego dziedzictwa kulturowego;
Na podstawie umowy na wykonanie filmu prawa autorskie do niego oraz plik w formacie .mp4 oraz plik graficzny (kod QR, projekt tablicy) w formacie .pdf zostaną przekazane Zamawiającemu.
Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

Termin realizacji: do dnia 25 września 2022 r. Termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu w przypadku wydłużenia terminu realizacji projektu „„Zabytkowa cerkiew prawosławna w Tomaszowie Lubelskim - dokończenie remontu konserwatorskiego”, o czym Wykonawca zostanie pisemnie poinformowany przez Zamawiającego.

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny (100%).
Dopuszczalna jest jedynie pisemna forma oferty.

Prosimy o przesłanie oferty (dopuszczalna jedynie forma pisemna) na adres mailowy: tomaszowmikolaj@wp.pl lub pocztowy: Parafia Prawosławna pw. św. Mikołaja Cudotwórcy w Tomaszowie Lubelskim, ul. Kopernika 18, 22-600 Tomaszów Lubelski, bądź też złożenie osobiście w kancelarii Parafii Prawosławnej pw. św. Mikołaja Cudotwórcy w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Kopernika 18 do dnia 15.09.2022 rUmowa z dnia ………..

zawarta pomiędzy:

Parafią Prawosławną pw. św. Mikołaja Cudotwórcy w Tomaszowie Lubelskim, ul. M.Kopernika 18, 22-600 Tomaszów Lubelski , NIP 922-24-49-610, reprezentowaną przez:
- Ks. Dariusz Wasiluk – Proboszcz Parafii,
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,

a

…………..., ul. …………….. NIP: ………….., reprezentowaną przez:
- …………….- Właściciel,
zwanym dalej WYKONAWCĄ o następującej treści:


§ 1.
Przedmiot i termin realizacji umowy
4. Przedmiotem umowy jest przygotowanie multimedialnego materiału informacyjnego – filmu przewodnickiego – 1 szt., dla o „ Zabytkowa cerkiew prawosławna w Tomaszowie Lubelskim - dokończenie remontu konserwatorskiego . Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne.
5. Niniejsza umowa została zawarta w oparciu o dokonaną analizę rynkową oraz przeprowadzoną procedurę zapytania o cenę.
6. Zakres umowy obejmuje wykonanie multimedialnego materiału informacyjnego – filmów przewodnickich z odnoszącymi się do nich tablicami informacyjnymi w ilości 1 komplet, tj.:
  przewodnik filmowy dot. cerkwi pw. Sw. Mikołaja Cudotwórcy 1 szt. + tablica informacyjna z kodem QR odsyłającym do adresu internetowego filmu 1 szt., wraz z stroną internetową
o specyfikacji wyszczególnionej w zapytaniu ofertowym z dnia 7.09.2022r.
7. Termin realizacji: do dnia 25 września 2022r. Termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu w przypadku wydłużenia terminu realizacji Projektu. Zmiana umowy w zakresie terminu realizacji zamówienia wymaga zgody obu stron potwierdzonej aneksu do umowy.
8. Za termin wykonania całości przedmiotu zamówienia uważa się datę podpisania protokołu odbioru zamówienia w postaci plików filmowych w formacie .mp4, plików graficznych (kody QR, projekty tablic) w formacie .pdf oraz tablic informacyjnych.

§ 2.
Wynagrodzenie, sposób płatności
Za zrealizowanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto w wysokości złotych (słownie: ).
Powyższe wynagrodzenie ryczałtowe zawiera wszystkie koszty Wykonawcy, związane z prawidłową realizacją przedmiotu umowy, w tym przeniesienie praw autorskich majątkowych i zależnych do przedmiotu umowy oraz ryzyko Wykonawcy z tytułu prawidłowego ich oszacowania i innych czynników mogących mieć wpływ na koszty.
Płatność za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury.
Podstawę wystawienia faktury stanowi podpisany przez strony protokół odbioru przedmiotu umowy, potwierdzający prawidłową i zgodną z wymaganiami Zamawiającego realizację zamówienia.
Należność zostanie uregulowana przelewem na konto wskazane na fakturze.

§ 3.
Warunki realizacji umowy
1. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia swych usług na najwyższym profesjonalnym poziomie.
2. Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki i działania oraz przedłoży bezzwłocznie stosowne informacje Zamawiającemu, mogące mieć wpływ na pomyślną realizację umowy.
3. Treść, zakres, formę graficzną itp. instrumentów informacyjnych składających się na przedmiot zamówienia Wykonawca uzgadnia z Zamawiającym.
4. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę, w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, nie będą, z wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w celu wykonania umowy, publikowane lub ujawniane przez Wykonawcę bez uprzedniej zgody Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w terminie i zakresie wskazanym przez Zamawiającego wszelkich uwag do scenariusza filmu oraz wyprodukowanego filmu.
6. Wykonawca mając na względzie charakter umowy oraz przedmiot zamówienia, zobowiązuje się do aktywnej współpracy z Zamawiającym, o ile zaistnieje taka konieczność w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz do uwzględniania zaleceń, wytycznych Instytucji Zarządzającej/Instytucji Pośredniczącej RPO WL 2014-2020.
7. Wykonawca oświadcza, iż przysługuje mu do przedmiotu zamówienia wyłączne i nieograniczone prawo autorskie oraz to, że zamówienie stanowiące przedmiot umowy nie jest obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich.
8. Zamawiający z chwilą przejęcia przedmiotu zamówienia, na który składają się pliki filmowe w formacie .mp4 oraz pliki graficzne (kody QR, projekty tablic) w formacie .pdf, a także tablice informacyjne, nabywa autorskie prawa majątkowe do opracowanego projektu będącego przedmiotem umowy.

§ 4.
Kary umowne
1.    Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
D. odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 30% wynagrodzenia brutto,
E. za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zamówienia – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto.
2.        Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z faktury wystawionej przez Wykonawcę obejmującej jego wynagrodzenie.
3.        Zamawiający zastrzega prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego i przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 5.
Zmiany umowy
Termin wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku istotnych zmian w wytycznych/instrukcjach Instytucji Zarządzającej/Instytucji Pośredniczącej RPO WL 2014-2020, dotyczących zasad obowiązujących przy realizacji projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.
Termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu w przypadku wydłużenia terminu realizacji Projektu „ o czym Wykonawca zostanie pisemnie poinformowany przez Zamawiającego.

§ 6.
Rozwiązanie umowy
1. Zamawiający może rozwiązać umowę z Wykonawcą w trybie natychmiastowym w przypadku gdy:
a) Wykonawca utracił uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy,
b) Wykonawca mimo wezwania Zamawiającego wstrzymuje realizację przedmiotu umowy na czas, który uniemożliwia jego terminową realizację,
c) Wykonawca, mimo wezwań Zamawiającego, realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia, obowiązującymi przepisami i normami.


§ 7.
Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone przez żadną ze stron na osoby trzecie bez drugiej strony.
Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.ZAMAWIAJĄCY:                     WYKONAWCA: