projekt RPO pt. „Remont zabytkowych cerkwi w Uhrusku, Chełmie i Dubience”

Parafia Prawosławna pw. Św. Jana Teologa w Chełmie realizuje projekt „Remont zabytkowych cerkwi w Uhrusku, Chełmie i Dubience”, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne. Wartość projektu to 7,10 mln zł, w tym 6,04 mln zł to dofinansowanie UE.

 

Projekt dotyczy remontu zabytkowych cerkwi w Uhrusku, Chełmie i Dubience. Cerkwie cechują się znaczącymi walorami artystyczno-architektonicznymi, właściwymi dla kultury wschodniosłowiańskiej. Szczególnym elementem projektu jest cerkiew w Dubience, która w chwili obecnej jest wyłączona z użytkowania ze względu na bardzo zły stan techniczny. Wraz z zakończeniem prac cerkwie zostaną spięte w projektowany ogólnopolski szlak turystyczny "Śladami wschodniosłowiańskiej tradycji", a na ich temat przygotowane zostaną filmy o charakterze przewodników po obiektach do obejrzenia na urządzeniach przenośnych po zeskanowaniu kodu QR umieszczonego na tablicy informacyjnej przy każdym z zabytków.

 

Celem głównym projektu jest wsparcie rozwoju regionu poprzez rewaloryzację dziedzictwa kultury prawosławnej jako czynnika rozwoju turystyki kulturowej. Wpływ inwestycji na wzrost ruchu turystycznego, a co za tym idzie pobudzenie rozwoju gospodarczego w regionie zmniejszy negatywne skutki dotychczasowego zapóźnienia obszaru.