2019 IV 03
Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska poszukuje Wykonawców do Wykonania narzędzi ICT

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

 

Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska poszukuje Wykonawców do Wykonania narzędzi ICT oraz digitalizacji obiektów na potrzeby realizacji projektu pn. Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe – konserwacja, renowacja i digitalizacja drewnianych cerkwi i ich wyposażenia w Małopolsce, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Podlasiu”, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie narzędzi ICT oraz digitalizacji obiektów w ramach realizacji projektu pn. Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe – konserwacja, renowacja i digitalizacja drewnianych cerkwi i ich wyposażenia w Małopolsce, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Podlasiu”, w którego zakres wchodzą prace remontowo-konserwatorskie dotyczące 19-tu zabytkowych obiektów cerkiewnych w miejscowościach: Turzańsk, Morochów, Rozdziele, Konieczna, Wołowiec, Kunkowa, Wysowa Zdrój, Hrubieszów, Hola, Horostyta, Jabłeczna, Dobratycze, Kobylany, Terespol, Białowieża, Narew, Suwałki.
Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który przygotuje kompleksowe narzędzia promocji nowo tworzonego szlaku turystyki kulturowej pn. „Śladami wschodniosłowiańskiej tradycji” na bazie zrewaloryzowanych w ramach projektu zabytkowych obiektów cerkiewnych.
Zakres zamówienia:
a) Przygotowanie nowoczesnej strony internetowej szlaku „Śladami wschodniosłowiańskiej tradycji” (1szt.) o parametrach zgodnych z ogólnodostępnymi przeglądarkami internetowymi i dostosowanej do wyświetlania na urządzeniach mobilnych (Responsive Web Design/RWD – strona responsywna) w trzech wersjach językowych (polska, angielska oraz rosyjska). Serwis internetowy powinien zostać zrealizowany zgodnie ze standardem WCAG 2.0 dla zagwarantowania dostępności dla osób z niepełnosprawnością. Szczegółowe wymagania dot. strony zawiera Zapytanie Ofertowe.
b) Realizacja krótkich filmów informacyjnych o charakterze przewodnickim (łącznie 19 szt.) – po 1 szt. na temat każdego z 19-tu objętych projektem, zabytkowych obiektów. Do każdego filmu przygotować należy odnośną tablicę informacyjną z dynamicznym kodem QR (razem 19szt.), odsyłającym do adresu internetowego filmu. Wykonawca zapewni kreację i produkcję filmów promocyjnych na temat zabytkowych obiektów sakralnych planowanych do poddania rewaloryzacji. Filmy mają oferować nowoczesny przekaz wsparty dynamicznym montażem i dopasowanym podkładem muzycznym, zachwycać obrazem i przyciągać uwagę widza. Każdy film będzie ujmował głównie informacje o danym obiekcie w formie opowiadania/audiodeskrypcji/przewodnika na temat walorów zabytku, jego historii, z ujęciem zdjęć archiwalnych, widoku w trakcie i po remoncie – ukazane na tle informacji o szlaku. Szczegółową specyfikację filmu określono w Zapytaniu Ofertowym.
c) Przygotowanie śladów GPS (19 szt.) w formacie .gpx dla wycieczek rowerowych prowadzących do poszczególnych cerkwi np. od najbliższych fragmentów Wschodniego Szlaku Rowerowego GREEN VELO, sieci szlaków łącznikowych. Ślady zostaną przygotowane na podstawie spójnej koncepcji tras wycieczek rowerowych obejmujących obiekty zrewaloryzowane w ramach projektu, przedstawionej uprzednio do akceptacji Zamawiającego. Każda wycieczka zostanie opisana za pomocą podstawowych danych takich jak: dystans, czas, poziom trudności (łatwa, średnia, trudna), najwyższy punkt, najniższy punkt, atrakcje do zwiedzania. Informacje na temat wycieczek zostaną przedstawione na responsywnej stronie internetowej szlaku skąd plik śladu będzie udostępniony do pobrania.
d) Przygotowanie materiału zdjęciowego w wersji elektronicznej – digitalizacja obiektów, uwzględniająca panoramy 3D/wirtualne spacery (każdy złożony z co najmniej 2 zdjęć panoramicznych), stan z realizacji i po remoncie. Do każdego obiektu należy przygotować minimum 15 zdjęć stanu końcowego, obrobionych, przygotowanych do druku (każde w formacie jpg oraz tiff), każde o rozdzielczości minimum 4000 x 3000 px oraz minimum 1 szt. spaceru wirtualnego.


Kod CPV:
79.00.00.00-4  Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania,
79.34.22.00-5 Usługi w zakresie promocji,
79.96.00.00-1 Usługi fotograficzne i pomocnicze,
79.96.10.00-8 Usługi fotograficzne,
72.40.00.00-4 Usługi internetowe,
79.99.91.00-4 Usługi skanowania,
92.11.12.10-7 Produkcja filmów reklamowych,
92.11.12.50-9 Produkcja filmów informacyjnych,
38.11.21.00-4 Globalne systemy nawigacji i pozycjonowania (GPS lub równorzędne),
72.41.30.00-8 Usługi w zakresie projektowania stron WWW,
31.52.32.00-0 Trwałe znaki informacyjne.


Termin wykonania zamówienia – od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia realizacji projektu pn. "Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe – konserwacja, renowacja i digitalizacja drewnianych cerkwi i ich wyposażenia w Małopolsce, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Podlasiu", którego planowany termin to 31.10.2020r. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku wydłużenia okresu realizacji ww. projektu, jednak nie będzie to mieć wpływu na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy.


O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie formułuje szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) Odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający nie formułuje szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) Posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich 10 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalność jest krótszy - w tym okresie, mogą wykazać się realizacją minimum:
a) jednego dużego (zawierającego minimum 20 sekcji/podstron) i nowoczesnego (opartego o najnowszą technologię i spełniającego aktualne standardy estetyczne) responsywnego serwisu internetowego, zbudowanego na bazie dowolnego systemu CMS;
b) trzech krótkich form filmowych (do 10 minut): promocyjnych, informacyjnych i/lub dokumentalnych; doświadczenie należy wykazać w zestawieniu usług stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego, a zrealizowane trzy filmy (zapisane w formacie mp4) dołączyć na nośniku CD, DVD lub pendrive jako własne portfolio.
4)  Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. zespołem składającym się co najmniej z następujących osób:
a) osoba odpowiedzialna za kreację filmu informacyjnego, która powinna posiadać doświadczenie w zakresie przygotowania co najmniej
2 (dwóch) zadań polegających na przygotowaniu i realizacji krótkiego filmu informacyjnego i/lub promocyjnego,
b) osoba odpowiedzialna za wykonanie i obróbkę zdjęć, która powinna posiadać doświadczenie w realizacji co najmniej 2 (dwóch) sesji zdjęciowych realizowanych na potrzeby kampanii o charakterze informacyjnym i/lub promocyjnym,
c) osoba odpowiedzialna za przygotowanie witryny internetowej, która posiada doświadczenie w realizacji co najmniej 2 (dwóch) zadań polegających na wykonaniu responsywnej strony internetowej o charakterze informacyjnym i/lub promocyjnym.


Szczegóły dotyczące przedmiotu i warunków zamówienia precyzuje załączone do niniejszego ogłoszenia Zapytanie Ofertowe (tutaj),  dostępne w wersji edytowalnej pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1176493.


Ofertę należy złożyć do dnia 12-04-2019r. do godz. 12.00 w Kancelarii Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, ul. Ruska 15, 20-126 Lublin.

 
Ofertę można wysłać za pośrednictwem poczty lub dostarczyć osobiście.  W przypadku przesyłania oferty decyduje data faktycznego wpływu.
Oferta powinna zawierać dokumenty wymienione w rozdz. VIII pkt 1 Zapytania Ofertowego, tj.:
1) Formularz ofertowy wg zał. nr 1, zawierający cenę netto + VAT za całość przedmiotu zamówienia oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy;
2) Wykaz wykonanych zamówień, którego wzór stanowi zał. nr 2. Do Wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające wykonanie należycie oraz portfolio;
3) Wykaz osób, którego wzór stanowi zał. nr 3;
4) Dokument potwierdzający wniesienie wadium (w sytuacji gdy wadium wniesione zostało w formie innej niż pieniężna);
5) Pełnomocnictwo (jeżeli upoważnienie do reprezentacji podmiotu nie wynika z dokumentów rejestrowych). Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza;
6) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu z rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7) Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z zapłaceniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3-mce przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
8) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo inny dok. potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezp. społ. lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 mce przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
9) Oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO, którego wzór stanowi zał. nr 5.
10) Oświadczenie w zakresie dysponowania zasobami innych podmiotów (jeśli dotyczy), którego wzór stanowi zał. nr 6.
11) W sytuacji gdy Wykonawca zastrzeże część oferty tajemnicą przedsiębiorstwa, załączy do oferty uzasadnienie.


Ofertę należy sporządzić w j. polskim, czytelnym pismem lub w postaci wydruku komputerowego.


Formularz ofertowy oraz pozostałe załączniki powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winne być parafowane przez osobę podpisującą ofertę albo przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.


Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie. Kopertę należy opisać według wzoru:


"Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska,
ul. Ruska 15, 20-126 Lublin

Oferta na: „Wykonanie narzędzi ICT oraz digitalizacji obiektów w ramach realizacji projektu pt. "Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe – konserwacja, renowacja i digitalizacja drewnianych cerkwi i ich wyposażenia w Małopolsce, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Podlasiu”.

Kopertę należy również opatrzyć dokładną nazwą i adresem Wykonawcy.

Oferty spełniające wymagania Zapytania Ofertowego zostaną ocenione przez Zamawiającego zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny, tj.:
A. cena (C) – waga kryterium 70%
W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Wykonawcy będą oceniani wg. następującego wzoru:
C= (Najniższa cena/Cena badanej oferty) x 70 pkt
B. Doświadczenie osoby odpowiedzialnej za wykonanie i obróbkę zdjęć (D1) – waga kryterium 10%
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie informacji zawartych w Wykazie osób w następujący sposób:
• 0 pkt – za posiadanie doświadczenia w realizacji 2 sesji zdjęciowych realizowanych na potrzeby kampanii o charakterze informacyjnym i/lub promocyjnym,
• 5 pkt – za posiadanie doświadczenia w realizacji 3 - 4 sesji zdjęciowych realizowanych na potrzeby kampanii o charakterze informacyjnym i/lub promocyjnym,
• 10 pkt – za posiadanie doświadczenia w realizacji co najmniej 5 sesji zdjęciowych realizowanych na potrzeby kampanii o charakterze informacyjnym i/lub promocyjnym.


Zamawiający, na potrzeby dokonania oceny w przedmiotowym kryterium, nie dopuszcza wskazywania na nowe osoby lub na dodatkowe doświadczenie na etapie po upływie terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza składanie przez Wykonawcę wyjaśnień odnoszących się do zaoferowanych w ofercie osób.
C. Doświadczenie osoby odpowiedzialnej za przygotowanie witryny internetowej (D2) – waga kryterium 10%
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie informacji zawartych w Wykazie osób w następujący sposób:
• 0 pkt – za posiadanie doświadczenia w realizacji 2 zadań polegających na wykonaniu responsywnej strony internetowej o charakterze informacyjnym i/lub promocyjnym.
• 5 pkt – za posiadanie doświadczenia w realizacji 3 - 4 zadań polegających na wykonaniu responsywnej strony internetowej o charakterze informacyjnym i/lub promocyjnym,
• 10 pkt – za posiadanie doświadczenia w realizacji co najmniej 5 zadań polegających na wykonaniu responsywnej strony internetowej o charakterze informacyjnym i/lub promocyjnym.


Zamawiający, na potrzeby dokonania oceny w przedmiotowym kryterium, nie dopuszcza na wskazywania na nowe osoby lub na dodatkowe doświadczenie na etapie po upływie terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza składanie przez Wykonawcę wyjaśnień odnoszących się do zaoferowanych w ofercie osób.
D. Doświadczenie osoby odpowiedzialnej za realizację filmów promocyjnych (D3) – waga kryterium 10%
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie informacji zawartych w Wykazie osób w następujący sposób:
• 0 pkt – za posiadanie doświadczenia w realizacji do 2 zadań polegających na wykonaniu filmu o charakterze informacyjnym i/lub promocyjnym.
• 5 pkt – za posiadanie doświadczenia w realizacji 3 - 4 zadań polegających na wykonaniu filmu o charakterze informacyjnym i/lub promocyjnym,
• 10 pkt – za posiadanie doświadczenia w realizacji co najmniej 5 zadań polegających na wykonaniu filmu o charakterze informacyjnym i/lub promocyjnym.


Zamawiający, na potrzeby dokonania oceny w przedmiotowym kryterium, nie dopuszcza na wskazywania na nowe osoby lub na dodatkowe doświadczenie na etapie po upływie terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza składanie przez Wykonawcę wyjaśnień odnoszących się do zaoferowanych w ofercie osób.

Łączna suma punktów (S) ze wszystkich kryteriów (z uwzględnieniem wag):
S = C + D1 + D2 + D3


Otwarcie ofert jest jawne, nastąpi w dniu 12-04-2019r. o godz. 12.30
w Kancelarii Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej,
ul. Ruska 15, 20-126 Lublin.

 

W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo i/lub kapitałowo.

 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Ryszard Głowacz, e-mail: projekty@lublin.cerkiew.pl

Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska