dekanat zamojski

2017 X 08
Święto parafialne w Bończy

Dnia 1 października br., w niedzielę, Bończańska Parafia Prawosławna uroczyście obchodziła swoje święto patronalne cerkwi pw. Opieki Matki Bożej.


Pierwsze wzmianki o świątyni prawosławnej w Bończy pochodzą z lat 1489-1531, wiadomym jest, że drewniana cerkiew wybudowana została w 1724 r. przez dziedzica Suchodolskiego. Natomiast budowę obecnej (murowanej) cerkwi, w której odprawiane są nabożeństwa po dzień dzisiejszy, rozpoczęto w roku 1878, a konsekracji dokonano w 1881 r.


Losy parafian XIX i XX wieków dyktowane były historią polityczno-administracyjną ówczesnej państwowości. Nie były one w pełni szczęśliwe dla tutejszej społeczności parafialnej, co m.in. spowodowało systematyczne zmniejszanie się liczebności parafian bończańskiej cerkwi.


Jednak miłościwy Bóg nigdy nie dopuści, aby imię Boże nie było wychwalane i Chwała Boża zgasła, według słów Ewangelii: „Zbuduję Cerkiew moją i wrota piekielne nie pokonają (nie zwyciężą jej)”.


Zgodnie z zapowiedzią Chrystusa Pana, modlitwa nieustannie płynie i wznosi się na wyżyny Niebios od bończańskich parafian (w mniejszej lub większej liczebności) wraz z ich duszpasterzami po dzień dzisiejszy.


Dziś, w dzień święta ku czci Przenajświętszej Bogurodzicy, wszyscy prosiliśmy Boga poprzez wstawiennictwo Królowej Niebios, duchowieństwo przybyłe na koncelebrę św. Boskiej Liturgii: ks. dziekanem mitratem Włodzimierzem Mielniczukiem z Łucka (Ukraina), ks. prot. Mirosławem Wiszniewskim z parafii pw. św. Metropolity Piotra (Mohyły) z Lublina, ks. Pawłem Korszakiem z katedry św. Trójcy w Hajnówce oraz licznie zebranych wiernych parafii i przybyłych pielgrzymów z powiatu hajnowskiego, wznosiliśmy nasze modlitwy o liczne łaski i błogosławieństwo Boże dla naszej społeczności parafialnej.


Budujące słowa ku pokrzepieniu naszych serc w wierze i oddaniu świętemu prawosławiu wyraził w swojej homilii do wiernych kaznodzieja tegorocznego święta  ks. prot. Mirosław Wiszniewski, wskazując na burzliwe losy, jakie podyktowała historia tego regionu, które wywarły piętno na życiu tutejszej  społeczności prawosławnej, której miało już tu nie być, jednak zamiar Boży był inny. Wierni pozostali, może nielicznie, ale ich konserwatyzm co do wyznania i zachowania tradycji daje impuls dla młodego pokolenia, innych kultur, refleksji nad tym, co było i do czego każdy człowiek w swym życiu dąży i to, że wiara i tradycja są największym bogactwem, jakie może na ziemi posiadać każdy człowiek.


Święto dało możliwość wspólnej refleksji, wymiany doświadczeń z pielgrzymami z północnego Podlasia, wzajemnych relacji, wspólnej interpretacji i rozważań faktów historycznych tyczących się kwestii jednej prawosławnej wiary, ale w tak niedaleko położonych od siebie regionach jakże różnej w odniesieniu co do dalszego losu ludzi jednego wyznania.


Liturgiczne obchody święta zakończyła wspólna uroczysta agapa.


Parafianie wraz z miejscowym duszpasterzem wyrażają słowa wdzięczności dla pielgrzymów z Hajnówki, którzy  przybyli do miejscowej wspólnoty parafialnej w dzień święta Opieki Matki Bożej.


Fot: Andrzej Bojko

ks. prot. Adam Weremijewicz