Lublin: Projekt

Projekt finansowany jest ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 (RPO WL) Oś Priorytetowa III Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne, Działanie 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich. Dofinansowanie projektu stanowi 75% kosztów kwalifikowalnych.

Projekt obejmuje roboty budowlane oraz prace konserwatorskie związane z rewitalizacją prawosławnej części najstarszej zabytkowej nekropolii w Lublinie. Celem projektu jest rewitalizacja zdegradowanego obszaru Śródmieścia Lublin w zakresie renowacji najstarszej lubelskiej nekropolii.
Zaplanowane w ramach projektu prace obejmą remont kaplicy cmentarnej na zewnątrz wraz z iluminacją. Rewitalizacji poddana zostanie instalacja wodociągowa, alejki cmentarne, oświetlenie. Ponadto przewidziana jest rewitalizacja zabytkowego drzewostanu oraz konserwacja zabytkowych nagrobków. Projekt zakłada także przeprowadzenie prac remontowo-konserwatorskich ogrodzenia oraz bramy głównej cmentarza. Prowadzone w ramach projektu prace będą na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.Termin realizacji: październik 2010r. – maj 2015r.

Beneficjent: Parafia Prawosławna p.w. Przemienienia Pańskiego w Lublinie