Grupa projektowa i konserwatorska

Grupa projektowa powołana została w celu sprawnej realizacji prac wykonywanych przy remontowanych obiektach w Szczebrzeszynie i Dołhobyczowie. Złożona jest z przedstawicieli inwestora, konserwatorów, inspektorów nadzoru budowlanego oraz wykonawców prac remontowo-budowlanych i konserwatorskich. Zadaniem powstałego zespołu jest współpraca na rzecz prawidłowego i możliwie jak najlepszego wykonania prac remontowo-budowlanych zaplanowanych w ramach projektu PLo242 „Renowacja zabytkowych cerkwi Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. Szczebrzeszyn. Dołhobyczów. Etap II.” Częstotliwość spotkań grupy, odbywających się raz w miesiącu, przyczynia się do bieżącego rozwiązywania pojawiających w toku prac wątpliwości. Sprzyja to terminowemu i efektywnemu realizowani harmonogramu zaplanowanych działań.


Międzynarodowa Grupa Projektowa, w skład której obok wskazanych wyżej członków grupy projektowej wchodzą także przedstawiciele Norweskiego Instytutu Kultury, organizuje swoje zebrania raz na kwartał, ale nie rzadziej niż raz na pół roku.


Nad przywróceniem dawnej świetności obu remontowanym cerkwiom czuwa również Międzynarodowa Grupa Konserwatorska. W jej skład z polskiej strony wchodzą przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatury w Zamościu oraz wykonawcy prac konserwatorskich. Natomiast norweski partner projektu reprezentowany jest przez przedstawicieli Norweskiego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.