aktualności projektowe

2010 II 23 Podsumowanie prac w roku 2009
W dniach 17-19 lutego odbyło się kolejne spotkanie międzynarodowej grupy projektowej i konserwatorskiej realizującej projekt „Renowacja zabytkowych cerkwi Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. Szczebrzeszyn. Dołhobyczów. Etap II.”. Przedstawiciele Norweskiego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Narodowego (partner zagraniczny projektu) wizytowali remontowane cerkwie obserwując postępy prowadzonych prac remontowo – budowlanych i konserwatorskich.  Szczegółowe informacje dotyczące postępu prac wykonanych w roku 2009 przedstawiamy w zamieszonym poniżej sprawozdaniu rocznym z realizacji projektu PL0242. Stan zaawansowania prac na dzień 31.12.2009r. :
 1. Prace remontowo - konserwatorskie:

Cerkiew w Szczebrzeszynie. 

 • Remont cerkwi - zaawansowanie prac:  izolacja pozioma i pionowa - 100%, zszycie muru obwodowe, poziome- 100%, zszywanie krzyżowe murów - 100%, docieplenie stropu nawy głównej i prezbiterium - 100%, tynki i wyprawy zewnętrzne - 100%, elementy kamienne - 100%, tynki i wyprawy wewnętrzne-100%, posadzki - 0,00%, schody zewnętrzne - 0,00%, stolarka okienna i drzwiowa-100%. Średnie ogółem: 84,74%. 
 • Odtworzenie ogrodzenia-zaawansowanie prac:  roboty rozbiórkowe i ziemne - 100%, roboty betonowe - 100%, roboty okładzinowe - 100%, ślusarka - 100%, roboty drogowe - 100%. Średnie ogółem:100%.  
 • Rekonstrukcja ikonostasu - zaawansowanie prac: rekonstrukcja drewnianej ramy ikonostasu - 100%, prace pozłotnicze przy detalach ikonostasu -0,00%, montaż ramy ikonostasu w obiekcie - 0,00%, opracowanie estetyczne ramy ikonostasu wraz z złoceniem elementów stałych- 0,00%, rekonstrukcja ikon i ich montaż – 94,55%, wykonanie dokumentacji powykonawczej według obowiązującego schematu - 0,00%. Średnie ogółem: 69,25%.
 • Konserwacja XVII i XIX wiecznych malowideł ściennych- zaawansowanie prac: prace wstępne przygotowawcze -100%, konserwacja techniczna malowideł i tynków płd., wsch – 100%, konserwacja estetyczna malowideł i tynków płd., wsch – 100%, transfer malowideł, kon. estetyczna 3 transferów, aranżacja ściany zachodniej i stropu żelbetowego – 100%, prace końcowe: nadzór nad demontażem ruszt., wykonanie dokumentacji powykonawczej – 100%. Średnie ogółem: 100%.

Cerkiew w Dołhobyczowie.

 • Remont cerkwi - zaawansowanie prac: izolacje i naprawy ścian fundamentowych -100%, posadzki (bez okładzin) - 66,16%, naprawa i wzmocnienia ścian nadziemia - 100%, schody zewnętrzne (bez okładzin) -100%, tynki wewnętrzne kopuły dzwonnicy- 100%, stolarka okienna - 100%, stolarka drzwiowa -0,00%, tynki i wyprawy zewnętrzne - 99,49%, elementy sztukatorskie -100%, tynki i wyprawy zewnętrzne - 86,58%, roboty wykończeniowe wewnętrzne -okładziny podłóg, schody i balustrady wewnętrzne - 45,70%, opaski, okładziny i balustrady schodów zewnętrznych-5,86%. Średnie ogółem: 75,11%.
 • Odtworzenie ogrodzenia-zaawansowanie prac: Roboty rozbiórkowe i ziemne - 100%, Roboty betonowe - 100%, Roboty 100%, Ślusarka - 100%. Średnie ogółem: 100%.
 • Rekonstrukcja ikonostasu - zaawansowanie prac: Rekonstrukcja drewnianej ramy ikonostasu - 100%, Prace pozłotnicze przy detalach ikonostasu -100%, Montaż ramy ikonostasu w obiekcie - 0,00%, Opracowanie estetyczne ramy ikonostasu wraz z złoceniem elementów stałych- 0,00%, Rekonstrukcja ikon i ich montaż - 97,78%, Wykonanie dokumentacji powykonawczej według obowiązującego schematu - 0,00%, Średnie ogółem: 87,50%.
 • Konserwacja polichromii ściennej- zaawansowanie prac: Prace przygotowawcze i założenie opasek zabezpieczających -100%, Wykonanie badań tynków – 100%, Oczyszczenie ścian z obsypujących się warstw tynków-100%, Utrwalenie polichromii – 100%, Założenie łat i tynków w kopule centralnej – 100%, Założenie łat i tynków konserwatorskich - 92,39%, Wykonie kitów, oczyszczenie i podklejenia w obszarze polichromii - 100%, Utrwalenie i punktowanie polichromii - 82,51%, Przygotowanie dokumentacji powykonawczej - 0,00, Średnie ogółem: 91,34%.
 1. Nadzór inwestorski (budowlany i konserwatorski) sprawowany był w okresie sprawozdawczym od stycznia do grudnia 2009r. przez mgr inż. Marię Krzyżanowską. Odbiory prac odbywały sie zgodnie z założeniami. Nadzór czynnie uczestniczył również w pracach Międzynarodowej Grupy Projektowej i Międzynarodowej Grupy Konserwatorskiej.
 2. Zarządzanie projektem i współpraca partnerska. Realizacja działania przebiegała wg założeń. W okresie sprawozdawczym m.in. Współpracowano i korespondowano z instytucją Pośredniczącą i Wdrażającą oraz Partnerem Zagranicznym projektu. Przygotowywano i opracowywano niezbędne dokumenty, sprawozdania i wnioski, koordynowano prace wszystkich osób zaangażowanych w realizacje projektu min. poprzez spotkania grupy projektowej, wizytowano obiekty, przygotowywano i przeprowadzano odbiory prac remontowo-budowlanych i konserwatorskich. Prowadzono pracę w ramach Międzynarodową Grupę Projektową/zespół projektowy i Międzynarodowej Grupy Konserwatorskiej. W ciągu roku odbyły się po dwa spotkania: 26-29.01.2009 oraz 22-24.09.2009. Niestety w związku z chorobą przedstawicielki NIKU – partnera projektu, partnerzy nie mogli odbyć większej ilości spotkań. Prowadzono działania niezbędne w poprawnym zarządzaniu projektem: co miesięczne (czasami co 2 tygodniowe) spotkania grupy projektowej w składzie: koordynator projektu, asystent, inspektor nadzoru, przedstawiciele wykonawcy prac remontowo-budowlanych i wykonawców prac konserwatorskich, wizytacje obiektów, ustalanie i przeprowadzanie okresowych/częściowych odbiorów prac remontowo-budowlanych i konserwatorskich oraz spotkania/komisje konserwatorskie z przedstawicielami Wojewódzki Urzędu Ochrony Zabytków. Przygotowywano niezbędne dokumenty w celu poszukiwania środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z pracami dodatkowymi i wzrostem kosztów projektu. Aneksowano umowy z wykonawcami - przedłużając termin realizacji prac. W oparciu o analizę całorocznego sprawozdania/bilansu przygotowywano wniosek z przedłużeniem terminu realizacji projektu oraz przesunięciami miedzy działaniami.
 3. Promocja projektu:  Beneficjent wg założeń z wniosku aplikacyjnego prowadził promocję projektu PL0242: informacje o dofinansowaniu projektu i realizacji działań projektu ukazywały się w TVP Lublin, Radiu Lublin, prawosławnej prasie ogólnopolskiej (Przegląd Prawosławny, Wiadomości PAKP), prasie lokalnej (Dziennik Wschodni, Kurier Lubelski, Gazeta Wyborcza dodatek Lubelski, Tygodnik Zamojski), Internecie (ogólnopolski serwis internetowy www.cerkiew.pl, strona diecezji ze stworzonym działem projektu Pl0242, strony internetowe wymienionych gazet). Beneficjent podjął dodatkowe działania promujące projekt nie przewidziane w planie promocji: Krótki reportaż o projekcie pokazany był w TVP 2 w Programie „Kawa, czy herbata”. Projekt promowany był również na Targach Turystycznych Lato 2009 w Warszawie poprzez przygotowany baner. Wszelka korespondencja wersji papierowej prowadzona była na papierze firmowym z logo i informacją o finansowaniu z MF EOG, informacje te umieszczane również były w miarę możliwości na innych dokumentach związanych z projektem. Wymienione formy promocji nie wymagały większego zaangażowania finansowego w roku 2009.

 

 Projekt renowacji obu cerkwi realizowany jest dzięki środkom finansowym z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także dzięki wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Miasta i Gminy Szczebrzeszyn.
Grzegorz Szwed