2024 V 30
Europejskie fundusze na remonty cerkwi w Diecezji Lubelsko-Chełmskiej
W wyniku naboru do projektu nr FELU.07.09-IZ.00-002/23 Działania 7.9 Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego (typ projektu 1a-c,2a-c,3,4,5,6,7,8) Priorytetu VII Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 dofinansowanie remontu uzyskały trzy zabytkowe świątynie w Diecezji Lubelsko-Chełmskiej.

Po raz kolejny, dzięki stałej współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, faktem stały się kolejne realizacje przywracania pierwotnego piękna zabytkowym świątyniom województwa lubelskiego. W wyniku pozytywnego naboru w 2024 roku dofinansowanie na prace remontowe i konserwatorskie otrzymały: parafia prawosławna pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie, parafia prawosławna pw. św. Mikołaja Cudotwórcy w Zabłociu oraz parafia prawosławna pw. św. Jana Teologa w Chełmie. Łączna suma pozyskanych środków do realizacji projektów przekroczyła 19 milionów złotych.

Parafia prawosławna pw. Przemienienia Pańskiego uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pn. Światło Historii: Restauracja i rewitalizacja Cerkwi św. Mikołaja w Dratowie w celu wprowadzenia oferty kulturalnej. Projekt dotyczy zabytkowej, dratowskiej cerkwi pochodzącej z XIX wieku, a współcześnie stanowiącej istotny punkt religijno-turystyczny równiny łęczyńsko-włodawskiej. Całkowita wartość projektu to 7 150 533, 37 zł, z czego 6 032 752, 83 zł to finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 1 117 780, 54 zł to wkład własny.

Parafia prawosławna pw. św. Mikołaja Cudotwórcy uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pn. Śladami wschodniosłowiańskiej tradycji - remont konserwatorski cerkwi w Zabłociu. W ramach przedsięwzięcia pierwotne piękno przywrócone zostanie świątyni z początków XX wieku, której burzliwe koleje eklezjalne pozwoliły stać się jednym z najpiękniejszych obiektów sakralnych Gminy Kodeń i Prawosławnego Okręgu Dekanatu Terespolskiego. Całkowita wartość projektu to 8 210 606,74 zł, z czego 6 979 015,72 zł to finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 1 231 591, 02 zł to wkład własny.

Parafia prawosławna pw. św. Jana Teologa w Chełmie uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pn. Śladami trzech kultur i wyznań - remont cerkwi i dzwonnicy w Wojsławicach. Projekt dotyczy należytego umiejscowienia tradycji Kościoła prawosławnego obok obiektów sakralnych wspólnot rzymskokatolickiej i żydowskiej. Zabytkowy obiekt stanowi istotny punkt w budowie turystycznej działalności Gminy Wojsławice oraz umacniania wielowyznaniowej tożsamości regionu. Całkowita wartość projektu to 7 170 995,87 zł, z czego 6 095 346,48 zł to finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 1 075 649, 39 zł to wkład własny.

Przywracanie piękna i należytej czci obiektom sakralnym stanowi istotny punkt działalności Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, którego stuletnia, autokefaliczna podmiotowość jest obecnie celebrowana. Radosnym jest fakt, że tak znaczące remonty przeprowadzone będą przy okazji 35-lecia restytuowania Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. Połączenie jubileuszy wraz z podjętymi projektami stanowi najlepszy wymiar owoców, które przyniosła autokefalia Kościoła prawosławnego w Polsce.

Ks. Jarosław Szczur