2021 IX 19
Poświęcenie cerkwi w Dobratyczach
18 września 2021 r., w dniu pamięci św. Atanazego Brzeskiego (patrona prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej), miała miejsce historyczna uroczystość poświęcenia zabytkowej cerkwi pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Dobratyczach, po jej generalnym remoncie. Cerkiew w Dobratyczach, jest filialną cerkwią parafii prawosławnej pw. św. Jana Teologa w Terespolu, należy do Dekanatu Terespolskiego w/w eparchii .

Centralnym punktem uroczystości był obrzęd poświęcenia świątyni, bezpośrednio po którym sprawowana była św. Liturgia pod przewodnictwem arcybiskupa przemyskiego i gorlickiego Paisjusza. Tego dnia w Dobratyczach zebrali się wszyscy duchowni Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, aby wznieść modlitwy do jej patrona – św. Atanazego Brzeskiego. Podczas św. Liturgii po raz pierwszy śpiewał chór duchowieństwa diecezji, pod kierunkiem nowego dyrygenta, Iwana Natiażko.

Po odczytaniu perykopy ewangelicznej, ze słowem do zebranych wiernych zwrócił się arcybiskup Paisjusz. Hierarcha odniósł się do postaci św. Atanazego, jego niezachwianej wiary i miłości do świętego prawosławia. Jego Ekscelencja powiązał św. Atanazego do trudnej historii prawosławia na Lubelszczyźnie, Chełmszczyźnie oraz Południowym Podlasiu. Kaznodzieja wspomniał również o historii budynku dobratyckiej cerkwi, która przeniesiona została z terenów Chełmszczyzny do Białej Podlaskiej, po czym ostatecznie w latach 90-tych XX wieku znalazła swoje miejsce właśnie w Dobratyczach.

Podczas uroczystości obecny był wójt Gminy Terespol, Krzysztof Iwaniuk oraz przedstawiciele Fundacji Dialog Narodów jak również spółki VERA ARTIS.

Po zakończeniu św. Liturgii ze słowem do zebranych zwrócił się arcybiskup Paisjusz. Hierarcha przekazał pozdrowienia wszystkim uczestnikom uroczystości od ordynariusza Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, Jego Ekscelencji arcybiskupa Abla oraz wyraził wdzięczność proboszczowi parafii, ks. Jarosławowi Łoś, za jego zaangażowanie i oddanie dziełu przywrócenie świątyni do jej pierwotnej świetności.

Wykonanie remontu drewnianej świątyni odbyło się dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, poprzez realizację projektu „Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe – konserwacja, renowacja i digitalizacja drewnianych cerkwi i ich wyposażenia w Małopolsce, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Podlasiu”. Projekt ten był wspierany przez środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

zdjęcia: Igor Prokopiuk
ks. Korneliusz Wilkiel