2018 IV 01
Rekolekcje duchowieństwa dekanatu bialskopodlaskiego

30 marca br. z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Abla, arcybiskupa lubelskiego i chełmskiego, w parafii prawosławnej pw. Świętego Archanioła Michała w Nosowie odbyły się rekolekcje duchowieństwa dekanatu bialskopodlaskiego. Spowiedź dekanalnego duchowieństwa przyjmował proboszcz parafii pw. św. męcz. Serafina w Białej Podlaskiej ks. mitrat płk Aleksy Andrejuk, który po odczytaniu odpowiednich modlitw przed sakramentem zwrócił się do zgromadzonych z krótkim słowem, w którym podkreślił znaczenie właściwego przygotowania do owego misterium.

 

Następnie przystąpiono do celebry Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów, której przewodniczył wspomniany spowiednik przy koncelebrze pięciu duchownych. Nabożeństwu towarzyszył wspaniały śpiew chóru pod przewodnictwem matuszki Walentyny Doroszkiewicz. Z homilią do zebranych zwrócił się proboszcz parafii pw. Świętego Spirydona Cudotwórcy w Mińsku Mazowieckim – ks. Gabriel Białomyzy. W swym słowie kaznodzieja podkreślił, że „wraz z grzechem Adama człowiek dziedziczący konsekwencje owego grzechu nie pozostaje sam w walce o swoje zbawienie. Nadzieję na powrót do Boga, będącego źródłem życia, przywraca człowiekowi Nowy Adam – Jezus Chrystus, który poprzez Zmartwychwstanie, obdarował człowieka wielką łaską, mającą odbicie we współcześnie najczęściej sprawowanych sakramentach Spowiedzi i Eucharystii”.


Godnym zauważenia jest, że wraz z duchownymi przystąpiło tego dnia do świętych sakramentów wielu wiernych miejscowej parafii, dając tym samym najpiękniejszy dowód jedności eucharystycznej Kościoła. Pod koniec Liturgii odczytano modlitwy dziękczynne. Ze słowem końcowym zwrócił się do zebranych dziekan okręgu bialskiego ks. Andrzej Pugacewicz, który podziękował zgromadzonym za wspólną modlitwę. Obchody liturgiczne zwieńczyło wspólne zdjęcie.


Następnie duchowieństwo udało się na wspólny posiłek, podczas którego proboszcz miejscowej parafii ks. Michał Doroszkiewicz wygłosił referat pt. „Kapłaństwo w nauczaniu św. Jana Chryzostoma”. Prelegent w wyczerpujący sposób przedstawił znaczenie owego sakramentu widzianego oczami tego wielkiego kościelnego autorytetu i jednocześnie idealnego przykładu prawdziwej służby. Ks. Michał podkreślił w szczególny sposób wartość cnót, jakimi powinien kierować się dobry duszpasterz, jak np. całkowite oddanie służbie Bogu i ludziom oraz wystrzeganie się licznych pokus, występujących w tym niebezpiecznym pod względem duchowym, współczesnym świecie. Wygłoszona prelekcja była ostatnim punktem rekolekcji.

 

Na koniec rekolekcji duchowni, żegnając się, życzyli sobie nawzajem błogosławionych i radosnych świąt Paschy Chrystusowej.

 

Fot:  ks. Gabriel Białomyzy, ks. Michał Doroszkiewicz

ks. Gabriel Białomyzy